منابع تحقیق b (960)

فصل دوم: پیشینه تحقیق و چارچوب نظری2-1 بررسی تحقیقات پیشین……………………………………………………………………………………………………………….18 2-1-1 پیشینه طرح………………………………………………………………………………………………………………192-2 چارچوب نظری تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….26 2-2-1 سینمای دینی از دیدگاه برایان پی. استون……………………………………………………………….262-2-2 تبیین مولفههای سینمای دینی از منظر اندیشه اسلامی………………………………………………………..29 2-2-2-1 تبیین نظریه آیت الله جوادی آملی در باب هنر…………………………………………………..30 2-2-2-1-1 سینمای دینی با عدل محوری، نه اعتدال ادامه مطلب…

پایان‌نامه ارشد رایگان b (961)

سپاسگزاری اکنون که به لطف الهی این تحقیق به پایان رسید وظیفه خود می‏دانم از زحمات و تلاش بی وقفه استاد راهنمای عزیزم جناب آقای دکتر فرشاد فرشچی تبریزی صمیمانه تشکر کنم. ایشان در مدت زمان انجام این پروژه از هیچ کمکی اعم از علمی و مالی به بنده دریغ ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

مقاله b (962)

سپاسگزاری اکنون که به لطف الهی این تحقیق به پایان رسید وظیفه خود می‏دانم از زحمات و تلاش بی وقفه استاد راهنمای عزیزم جناب آقای دکتر فرشاد فرشچی تبریزی صمیمانه تشکر کنم. ایشان در مدت زمان انجام این پروژه از هیچ کمکی اعم از علمی و مالی به بنده دریغ ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

منابع پایان‌نامه b (958)

3:تعیین سبب مسئول مطابق کنوانسیون ورشو امری کاملا مشخص بوده و متصدی به عنوان مسبب جهت جبران خسارت مسافرین تعیین شده است اما لازم به ذکر است که مطابق اصول کلی حقوقی حق مراجعه وی پس از جبران خسارت مسافرین به مسبب اصلی حادثه محفوظ می باشد.ح:پیشینه های موضوعدر خصوص ادامه مطلب…

تحقیق دانلود b (959)

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..1بخش اول پیشینه قاعده در نظام های حقوقی…………………………………………………………………………………………6مبحث اول- حقوق روم………………………………………………………………………………………………………………………………..8مبحث دوم – حقوق فرانسه………………………………………………………………………………………………………………………..10گفتار اول- حقوق قدیم فرانسه……………………………………………………………………………………………………………………10گفتار دوم : حقوق جدید فرانسه…………………………………………………………………………………………………………………..12مبحث سوم – حقوق اسلام و ایران………………………………………………………………………………………………………………17گفتار اول- حقوق اسلام……………………………………………………………………………………………………………………………..20الف- نظر موافقین……………………………………………………………………………………………………………………………………..21ب- نظر مخالفین………………………………………………………………………………………………………………………………………22گفتار دوم- حقوق ایران……………………………………………………………………………………………………………………………..25مبحث چهارم – حقوق مصر……………………………………………………………………………………………………………………….30گفتار اول – حقوق قدیم مصر……………………………………………………………………………………………………………………..30گفتار دوم ادامه مطلب…

پایان‌نامه ارشد b (949)

انواع سنتروم50رده بندی آسکومیست ها52طبقه بندی قارچ آسپرژیلوس57خانواده تریکوکوماسه Trichocomaceae57خصوصیات جنس Emericella59طبقه بندی قارچ های حقیقی62میکروبیولوژی قارچ آسپرژیلوس64مرفولوژی((Morphology65A. flavus link65A. Parasiticus speare66اکولوژی قارچ های آسپرژیلوس67عوامل موثربررشدقارچ وتولیدسم70نشانه ها و قارچ مولد77چرخه بیماری و ابیدمیولوژی77تعریف مایکوتوکسین و تاریخچه79تعریف و تاریخچه ی آفلاتوکسین80قوانین جهانی مربوط به مایکوتوکسین ها83خصوصیات آفلاتوکسین84توکسین های قارچیMycotoxins85تاثیر آفلاتوکسین ادامه مطلب…

منابع و ماخذ مقاله b (950)

فهرست مطالب عنوان صفحهفصل اول : کلیات پژوهش…………………………………………………………………………………1مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2بیان مساله ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………4اهمیت و ضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………….6اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………8فرضیه‌های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………….8تعاریف نظری و عملیاتی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………9فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش………………………………………………………………11مبانی نظری هوش اخلاقی…………………………………………………………………………………………………………………………12تعاریف هوش. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………12تاریخچه هوش اخلاقی……………………………………………………………………………………………………………………………….13تعریف هوش اخلاقی…………………………………………………………………………………………………………………………………..13ذهن اخلاق مدار…………………………………………………………………………………………………………………………………………14ابعاد هوش اخلاقی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15هفت اصل ضروری هوش اخلاقی……………………………………………………………………………………………………………….16عنوان صفحهاصول هوش اخلاقی در مدیریت ……………………………………………………………………………………………………………….17عوامل موثر ادامه مطلب…

منبع مقاله b (951)

2-5جمعبندی36فصل سوم: معرفی مدل پیشنهادی تدوین استراتژی3-1مقدمه373-2سابقه پژوهش373-3شرح مدل پیشنهادی تدوین استراتژی423-3-1تعیین مأموریت و چشمانداز سازمان423-3-2تعیین عوامل چهارگانه423-3-3غربالسازی عاملها443-3-4حیطهبندی منابع سازمان443-3-5تعیین منابع در هر حیطه443-3-6اجرای چارچوب VRIO453-3-7تعیین ارتباطات بین عوامل و منابع در هر حیطه453-3-8تعیین اهداف کلان473-3-9تعیین گزینههای استراتژی در هر حیطه473-3-10اولویتبندی گزینهها و انتخاب استراتژیهای اصلی493-3-11هدفگذاری وضعیت رقابتی منابع49فصل ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

مقاله دانلود b (952)

2-5جمعبندی36فصل سوم: معرفی مدل پیشنهادی تدوین استراتژی3-1مقدمه373-2سابقه پژوهش373-3شرح مدل پیشنهادی تدوین استراتژی423-3-1تعیین مأموریت و چشمانداز سازمان423-3-2تعیین عوامل چهارگانه423-3-3غربالسازی عاملها443-3-4حیطهبندی منابع سازمان443-3-5تعیین منابع در هر حیطه443-3-6اجرای چارچوب VRIO453-3-7تعیین ارتباطات بین عوامل و منابع در هر حیطه453-3-8تعیین اهداف کلان473-3-9تعیین گزینههای استراتژی در هر حیطه473-3-10اولویتبندی گزینهها و انتخاب استراتژیهای اصلی493-3-11هدفگذاری وضعیت رقابتی منابع49فصل ادامه مطلب…

توسط 92، قبل