7-1-2 گرایش ارزشی28
8-1-2 گرایش استراتژیک32
1-8-1-2 گرایش به بازار33
2-8-1-2 گرایش به نوآوری35
3-8-1-2 گرایش ارتباط با مشتری (مشتری گرایی)36
4-8-1-2 گرایش به برند36
5-8-1-2 گرایش کارآفرینانه39
6-8-1-2 گرایش به یادگیری40
2-2 پیشینه تحقیق42
1-2-2 پیشینه خارجی42
2-2-2 پیشینه داخلی44
3-2 چارچوب نظری46
پیوست فصل دوم : مروری بر صنعت پوشاک و معرفی کسب وکارهای خانوادگی پوشاک ورزشی ایران و جهان51
4-2 صنعت پوشاک53
1-4-2 تاریخچه پوشاک در جهان53
2-4-2 تاریخچه پوشاک در ایران54
3-4-2 صنعت پوشاک در ایران54
4-4-2 بررسی وضعیت تجارت پوشاک ایران55
5-4-2 روند صنعتی شدن تولید پوشاک56
6-4-2 دوازده برند معروف پوشاک ورزشی جهان58
1-6-4-2کسب و کارهای خانوادگی پوشاک ورزشی جهان65
7-4-2 کسب و کارهای خانوادگی ایرانی در پوشاک ورزشی58
فصل سوم:روش شناسی تحقیق61
مقدمه63
1-3 روش تحقیق64
1-1-3 روش تحقیق براساس هدف64
1-1-1-3 تحقیقات بنیادی65
2-1-1-3 تحقیقات کاربردی65
3-1-1-3 تحقیقات توسعه ای65
4-1-1-3 تحقیقات ارزیابی65
2-1-3 روش تحقیق براساس ماهیت و روش66
2-3 جامعه آماری،تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری67
3-3 روش گردآوری اطلاعات68
1-3-3 مطالعات کتابخانه ای68
2-3-3 تحقیقات میدانی68
4-3 پرسشنامه 69
1-4-3 پایایی و روایی پرسشنامه70
1-1-4-3 پایایی71
2-1-4-3 روایی72
2-4-3 مقیاس های مورد استفاده پرسشنامه74
1-2-4-3 مقیاس اسمی74
2-2-4-3 مقیاس ترتیبی75
3-2-4-3 مقیاس فاصله ای75
4-2-4-3 مقیاس نسبی75
5-3 روش های تجزیه و تحلیل داده ها76
1-5-3 تحلیل مسیر77
2-5-3 تحلیل عاملی تاییدی78
6-3 دلایل انتخاب روش پی.ال.اس برای این مطالعه78
7-3 نتیجه گیری79
فصل چهارم:تجزیه وتحلیل داده ‏ها81
مقدمه83
1-4 تجزیه وتحلیل توصیفی داده ها85
1-1-4 تحلیل داده های جمعیت شناختی85
1-1-1-4 متغیرجنسیت پاسخ دهندگان85
2-1-1-4 متغیرسن پاسخ دهندگان86
3-1-1-4 متغیرتحصیلات پاسخ دهندگان87
4-1-1-4 متغیر وضعیت تأهل پاسخ دهندگان:88
5-1-1-4 متغیر میزان درگیری ومشارکت اعضای خانواده در مدیریت امور کسب وکار89
6-1-1-4 متغیر اعضای خانواده سهامدار و دارای حق مالکیت درکسب وکار90
7-1-1-4 متغیر درصد سهام افراد خانواده درکسب وکار91
8-1-1-4 متغیر نوع مالکیت کسب وکار92
9-1-1-4 متغیر سال شروع فعالیت کسب وکار93
10-1-1-4 متغیر از والدین به ارث رسیدن کسب وکار94
11-1-1-4 متغیر شیب رشد تعداد کارکنان کسب وکار95
12-1-1-4 متغیر تعدادکارکنان درسال 9396
2-4 تجزیه وتحلیل استنباطی داده ها97
1-2-4 بررسی تأثیرات متغیرهای جمعیت شناسی برمتغیرهای درونزا97
1-1-2-4 تحلیل تأثیر جنسیت برمتغیرهای درونزا97
2-1-2-4 تحلیل تأثیر سن برمتغیرهای درونزا99
3-1-2-4 تحلیل تأثیر تحصیلات برمتغیرهای درونزا100
4-1-2-4 تحلیل تاثیر وضعیت تأهل مدیران برمتغیرهای درونزا101
5-1-2-4 تحلیل تأثیر میزان درگیری و مشارکت اعضای خانواده در مدیریت امورکسب وکار برمتغیرهای درونزا103
6-1-2-4 تحلیل تأثیر اعضای خانواده دارای حق مالکیت بر متغیر های درونزا104
7-1-2-4 تحلیل تاثیر درصد سهامداری اعضای خانواده بر متغیرهای درونزا106
8-1-2-4 تحلیل تأثیر نوع مالکیت کسب وکار بر متغیرهای درونزا107
9-1-2-4 تحلیل تأثیر سال شروع فعالیت بر متغیرهای درونزا108
10-1-2-4 تحلیل تاثیر به ارث ماندن کسب وکار بر متغیرهای درونزا110
11-1-2-4 تحلیل تأثیر شیب افزایش تعدادکارکنان بر متغیرهای درونزا111
12-1-2-4 تحلیل تأثیر تعداد کارکنان درسال 93 برمتغیرهای درونزا112
3-4 روش مدل سازی معادلات ساختاری(SEM)114
4-4 روش حداقل مربعات جزئی(PLS)114
1-4-4 بررسی برازش مدل به روش(PLS)115
1-1-4-4 بررسی برازش بخش مدل های اندازه گیری115
2-1-4-4 بررسی برازش بخش مدل ساختاری121
3-1-4-4 بررسی برازش بخش مدل کلی125
5-4 تحلیل داده ها متناسب با فرصیات پژوهش125
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادها129
مقدمه131
1-5 یافته های تحقیق131
1-1-5 نتایج بررسی های جمعیت شناختی131
2-1-5 نتایج فرضیه های تحقیق132
1-2-1-5 فرضیه اول132
2-2-1-5 فرضیه دوم133
3-2-1-5 فرضیه سوم134
4-2-1-5 فرضیه چهارم136
2-5 پیشنهاد ها136
1-2-5 پیشنهاد های اجرایی مبتنی بریافته های پژوهش136
2-2-5 پیشنهاد به محققین آتی138
3-5 موانع ومحدودیتهای تحقیق138
منابع و مآخذII
منابع فارسیIV
منابع لاتینVIII
پیوست 1:XVI
پرسشنامهXVIII
فهرست اشکال
شکل 1-2: ابعاد رشد در یک سازمان( منبع: هنری مینتزبرگ)41
شکل 2-2: مدل مفهومی تحقیق64
شکل1- 4: نمودار فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان103
شکل2-4: نمودار فراوانی سن پاسخ دهندگان104
شکل3-4: نمودار فراوانی تحصیلات105
شکل4-4: نمودار فراوانی وضعیت تأهل106
شکل5-4: نمودار فراوانی میزان مشارکت اعضای خانواده درمدیریت امورکسب وکار107
شکل6-4: نمودار فراوانی اعضای خانواده سهامدار و دارای حق مالکیت درکسب وکار108
شکل7-4: نمودار فراوانی درصد سهام اعضای خانواده درکسب وکار109
شکل8-4: نمودار فراوانی نوع مالکیت کسب وکار110
شکل9-4: نمودار فراوانی سال شروع فعالیت کسب وکار111
شکل10-4: نمودار فراوانی به ارث رسیدن کسب وکار112
شکل11-4: نمودار فراوانی شیب رشد تعداد کارکنان کسبوکار113
شکل12-4: نمودار فراوانی تعداد کارکنان درسال 93114
شکل 13-4: ضرایب معناداری مدل برای سنجش برازش بخش مدل ساختاری139
شکل 14-4:ضرایب معناداری مدل برای سنجش برازش بخش مدل ساختاری پس از حذف فرضیه چهارم140
شکل 15-4: مدل معادلات ساختاری در حالت تخمین ضرایب مسیر141
فهرست جداول
جدول 1-1: سهم شرکت های خانوادگی از تولید ناخالص ملی و اشتغال در برخی ازکشورهای جهان20
جدول 1-2: درصد شرکتهای خانوادگی ازکل شرکتهای موجود در برخی کشورهای جهان37
جدول 2-2: طبقه بندی انواع کسب وکارها و درصد هرکدام از آنها از کل کسب وکار های خانوادگی38
جدول 3-2: جدول پشتیبان فرضیات و متغیر‏ها62
جدول 4-2: برندهای پوشاک ورزشی72
جدول 1-3: مدل تحلیلی پژوهش(تعریف عملیاتی متغیرها)85
جدول2-3: نتایج آزمون آلفای کرونباخ پیش آزمون88
جدول1-4: آزمون اعتبار شاخصها با استفاده ازآزمون کرونباخ101
جدول 2-4: توزیع فراوانی متغیر جنسیت102
جدول 3-4: توزیع فراوانی متغیر سن103
جدول 4-4: توزیع فراوانی متغیر تحصیلات104
جدول 5-4: توزیع فراوانی متغیر وضعیت تأهل105
جدول 6-4: توزیع فراوانی متغیر میزان درگیری و مشارکت اعضای خانواده در مدیریت امورکسب وکار106
جدول 7-4: توزیع فراوانی متغیر اعضای خانواده سهامدار و دارای حق مالکیت درکسب وکار107
جدول 8-4: توزیع فراوانی متغیر درصد سهام افراد خانواده درکسب وکار108
جدول 9-4: توزیع فراوانی متغیر نوع مالکیت کسب وکار109
جدول 10-4: توزیع فراوانی سال شروع فعالیت کسب وکار110
جدول 11-4: توزیع فراوانی از والدین به ارث رسیدن کسب وکار111
جدول 12-4: توزیع فراوانی شیب رشد تعدادکارکنان کسب وکار112
جدول 13-4: توزیع فراوانی تعدادکارکنان درسال 93113
جدول 14-4: میانگین وانحراف معیارنمرات115
جدول 15-4: خلاصه آزمونT115
جدول 16-4: خلاصه آزمونANOVA116
جدول 17-4: خلاصه آزمونANOVA117
جدول 18-4: میانگین وانحراف معیارنمرات118
جدول 19-4: خلاصه آزمونT119
جدول 20-4: خلاصه آزمونANOVA120
جدول 21-4: خلاصه آزمونANOVA121
جدول 22-4: میانگین وانحراف معیارنمرات123
جدول 23-4: خلاصه آزمونT124
جدول 24-4: خلاصه آزمونANOVA124
جدول 25-4: خلاصه آزمونANOVA126
جدول 26-4: میانگین وانحراف معیار نمرات127
جدول 27-4: خلاصه آزمونT128
جدول 28-4: خلاصه آزمونANOVA128
جدول 29-4: خلاصه آزمونANOVA130
جدول 30-4: بارعاملی شاخصهای تحقیق133
جدول 31-4: آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی سازه های اصلی135
جدول 32-4: نتایجAVE136
جدول 33-4: نتایجAVEپس ازحذف سوال(Q36)136
جدول 34-4: ماتریس بررسی روایی واگرا در مورد سازه های پژوهش137
جدول 35-4: مقادیر R^2 برای سنجش برازش بخش مدل ساختاری141
جدول 36-4 ضرایب مسیر،آماره یtوضریب تعیین (متغیروابسته: رسمی سازی)142
جدول 37-4 ضرایب مسیر،آماره یtو ضریب تعیین (متغیروابسته: رشدکسب وکار)143
جدول 38-4: ضرایب مسیر،آماره یtوضریب تعیین (متغیروابسته: رشدکسب وکار)147
فصل اول:
کلیات تحقیق
مقدمه
در حال حاضر کسب‌وکارهای خانوادگی به‌عنوان یکی از شاخه‌های کارآفرینی از روند رو به رشدی برخوردار می‌باشند. در حدود 90 درصد از کسب‌وکارهایی که در آمریکا شکل می‌گیرند از نوع خانوادگی می‌باشند. در ایران نیز بااینکه آمار رسمی از سوی مراجع معتبر درزمینه? کسب‌وکارهای خانوادگی منتشر نشده است ولی روند رو به رشد شکل‌گیری این کسب‌وکارها کاملاً محسوس و قابل مشاهده هست. با توجه به این موارد می‌توان دریافت که رشد و یا شکست کسب‌وکارهای خانوادگی به‌طور مستقیم در رشد اقتصادی جوامع تأثیرگذار است. به همین دلیل تعیین عوامل مؤثر در این زمینه از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد.
یک عامل ثابت در این کسب‌وکارها، درگیر بودن اهداف خانواده با اهداف کسب‌وکار است، که ممکن است مستقیماً و یا غیرمستقیم با عملکرد کسب‌وکار مرتبط باشد. برای آنکه کسب‌وکاری مانند شرکت خانوادگی در یک رقابت شدید بازار جهانی در قرن 21 پایدار باشد لازم است یک هم‌افزایی و همزیستی مابین کسب‌وکار و خانواده وجود داشته باشد. کسب‌وکار باید در مسیری انجام شود تا برای خانواده ارزش‌آفرینی نماید و خانواده نیز باید برای کسب‌وکار باید ارزش افزوده‌ای داشته باشد که بدون خانواده امکان‌پذیر نباشد. در غیر این صورت هیچ‌گونه دلیلی برای توجیه دخالت خانواده وجود ندارد. بر همین اساس،‌ هدف خانواده نیز احتمالاً بیش از بیشینه‌سازی ثروت می‌باشد چراکه این هدف تنها مشخصه قسمت کسب‌وکار، و نه زوج کسب‌وکار- خانواده است.
از طرفی کسب‌وکارهای خانوادگی همچون دیگر کسب‌وکارها در شرایط متغیر و نامطمئن پر از رقابت کنونی در تلاش‌اند که در مواجهه با این تغییرات به بهترین شکل عمل کنند و به مزیت رقابتی پایدار نسبت به رقبا دست یابند. هدف اصلی مدیریت استراتژیک دستیابی به شیوه‌ی عملکردی است که به شرکت‌ها اجازه می‌دهد در برابر رقبا بهتر عمل کنند. تأثیر ابعاد شش‌گانه گرایشات استراتژیک: گرایش به کارآفرینی (گرایش کارآفرینانه)، گرایش به نوآوری، گرایش به ارتباط با مشتری (مشتری‌گرایی)، گرایش به بازار (بازار گرایی)، گرایش به برند (برند گرایی) و گرایش به یادگیری (یادگیری محوری) بر روی رشد کسب‌وکارهای خانوادگی در این پژوهش مورد بررسی قرارگرفته است.
در این فصل از پژوهش به کلیات تحقیق پرداخته می‌شود که پس از بیان مسئله، اهمیت و ضرورت پژوهش و روش تحقیق ارائه خواهد شد. اهداف، فرضیات و تعریف واژگان و اصطلاحات تحقیق از دیگر مطالب این فصل است.
1-1 بیان مسئله
در سال‌های اخیر کسب‌وکار خانوادگی6 به‌عنوان عامل مهمی در توسعه اقتصاد جهانی شناخته‌شده است. بخش قابل توجهی از کسب‌وکارهای موجود بر پایه مدیریت با مالکیت خانوادگی استوار است، اما تصور و باور ما از کسب‌وکار خانوادگی چیست:
کسب‌وکارهایی که بخش عمده مالکیت و کنترل آن در اختیار یک خانواده است و خانواده به‌طور کامل و یا پاره‌وقت مستقیما در آن درگیر می‌باشد (رزنبلات و اندرسون7،1981).
آنچه به راستی کسب و کارهای خانوادگی را منحصر به فرد می کند وجود این ارتباطات درونی بین نقش های شغلی و خانوادگی است، یعنی رابطه ای که به طور معمول در کسب و کار ها ی غیر خانوادگی یافت نمی شوند (شاه بابایی، 1390).
کسب و کارهای خانوادگی به عنوان موتور محرکه کارآفرینی و نوآوری (کواک8، 2003)، نه تنها اکثریت تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص داده است، بلکه مهمترین عامل ایجاد شغل در سراسر جهان است (آستراچان9، 2003؛ مؤسسه شرکت های خانوادگی10، 2011؛ گمز، نونز و گوتیرز11، 2002).
در ایالات متحده به طور تقریبی بیش از 10.8 میلیون کسب و کار خانوادگی وجود دارد که این تعداد 58 درصد کل نیروی کار این کشور را به استخدام در آورده است. کسب و کارهای خانوادگی همچنین سهمی بالغ بر 59 درصد تولید ناخالص ملی این کشور را به خود اختصاص داده اند (آستراچان و شانکر12،2003). بیش از 90 درصد از کل کسب و کارها در ایالات متحده، از نوع کسب و کارهای خانوادگی هستند که بیش از 80 درصد شغل های جدید را تامین می نمایند (خاکپور مقدم،1390، به نقل از مک کن13،2005).
مانند سایر نقاط جهان کسب و کارهای خانوادگی نقش چشم گیری در اقتصاد کشور های حاشیه ی خلیج فارس ایفا می کند، بطوریکه تخمین زده می شود نقش این کسب و کار ها در تولید ناخالص داخلی این کشور ها از کمترین مقدار در عربستان که به نوعی بخش دولتی حاکم است، از 35 تا 38 درصد تا بیشترین مقدار،65 درصد در GDP کشورهایی مثل کویت متفاوت است. این مقدار در کشور ایران محاسبه نشده است، ولی آنچه بدیهی است، نقش شرکت های خانوادگی در اقتصاد غیر دولتی بسیار حائز اهمیت است. شرکت هایی از قبیل گلرنگ، مادیران، بهروز، بوتان و مجموعه شرکت های دریانی ها در صنایع مختلف و سایر شرکت های خانوادگی نقش قابل توجهی را در اقتصاد غیر دولتی ایران دارند (ایراندوست،1390).
بنابرین رشد و یا شکست کسب و کارهای خانوادگی به طور مستقیم در رشد اقتصادی جوامع تأثیرگذار است. مطالعات انجام شده در خصوص علل، تأثیرات یا فرایند های رشد کسب و کار نتایج مختلفی داشته اند.
مطابق پژوهش هایی که در خصوص کسب و کارهای خانوادگی انجام شده است، رشد یک کسب و کار خانوادگی را می‌توان از ابعاد مختلف تعریف کرد، از جمله می‌توان به گسترش بخش های بازار، افزایش تعداد پرسنل انسانی، افزایش تعداد شعبات، دوام کسب و کار برای نسل های دوم، افزایش درآمد، نام تجاری مطرح و بین‌المللی شدن به عنوان مؤلفه هایی برای رشد یک کسب و کار اشاره کرد. برای این که کسب و کار خانوادگی رشد نماید و برای نسل های بعدی نیز بقا داشته باشد باید دارای برنامه ریزی استراتژیک دقیق و اصولی با اهداف مشخص باشد تا توان خلق ارزش و نهایتا مزیت رقابتی را در بازار ملی و بین المللی به منظور رشد و توسعه داشته باشد (شاه بابایی، 1390).
در حالی که عوامل مختلفی به عنوان تعیین کننده رشد شرکت‌ها اظهار شده است اما محققین در خصوص آن ها به اتفاق آرا نرسیده اند (وینزیمر14، 2000) و علی رغم تلاش ها ی صورت گرفته در جهت ساختن مدلی برای پیش بینی رشد آینده ی شرکت ها، نتیجه قابل قبولی حاصل نشده است.
از جمله عوامل مؤثر بر رشد شرکت ها گرایشات استراتژیک15 می باشد، محققان بازاریابی در طول سال ها چندین گرایش استراتژیک را موثر بر عملکرد شرکت معرفی کرده اند ازجمله گرایش ارتباط با مشتری16، گرایش به نوآوری17، گرایش به بازار18، گرایش به برند19، گرایش به کارآفرینی20، گرایش به یادگیری21 (لاکانن و دیگران22، 2011) که هر یک از آن ها تاثیراتی بر رشد و سودآوری در کسب و کارهای خانوادگی دارند (آلتینداگ و زهیر23، 2012).
عاملی که نمی توان از اثر آن بر گرایشات استراتژیک شرکت ها (چاگانتی و سامباریا24، 1987) چشم پوشی کرد و به خودی خود بر رشد کسب و کارها تأثیر گذار است (پترسون و دیستلبرگ25، 2011)، گرایشات ارزشی26 می باشد. دیستلبرگ و سورسون27(2009) معتقدند که کسب و کارهای خانوادگی میتوانند به واسطه ی گرایش ارزشیشان سازماندهی شوند. در مجموع، ارزشها به عنوان نیروی محرک و پیش زمینه ای برای اهداف کسب و کار می باشند و به اندازهی مالکیت و انتقال منابع در حمایت از این اهداف اهمیت دارند.
از آنجایی که صنعت پوشاک (ورزشی) که به عنوان صنعت و محصولات مصرفی در عرصه رقابت حضور دارد و از جمله صنایعی است در ایران که درصد بالایی از آنها به صورت خانوادگی اداره می شوند (به نقل از رئیس صنف مربوطه) و همچنین تولید در این صنعت رو به رشد است به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که چگونه گرایشات ارزشی و استراتژیک بر رشد کسب و کارهای خانوادگی تأثیر میگذارند.
2-1 اهمیت و ضرورت موضوع
مطالعات بین المللی نشان می دهد که خانواده ها تقریبا بین 60 تا 95 درصد کسب و کارها را در هر ملتی در دست دارند، به طوری که شرکت های خانوادگی حدود 60-93 درصد کل شرکت های اروپایی و 90 درصد کسب و کارهای آمریکای شمالی را تشکیل می دهند (ایراندوست، 1390 به نقل از دایر28، 2010). این رقم برای ایالت متحده – به عنوان بزرگترین اقتصاد جهانی – بیش از 90% می باشند، که تقریبا 13 میلیون کسب و کار را در هر اندازه و هر نوعی از موسسات تشکیل می دهد. تحقیقات نشان داده اند که سهم این کسب وکارها از GDP جهانی بین 70 تا 90 درصد می باشد (ایراندوست، 1390 به نقل از جوهان و لزیور29،2011).
در جدول ذیل اطلاعات مربوط به سهم شرکت ها ی خانوادگی از تولید ناخالص ملی و اشتغال در برخی از کشور های جهان قابل مشاهده است.
جدول 1-1: سهم شرکت های خانوادگی از تولید ناخالص ملی و اشتغال در برخی از کشور های جهان
کشوردرصد سهم شرکت های خانوادگی از تولید ناخالص ملیدرصد نیروی کار استخدام شده توسط شرکت های خانوادگی نسب به کل نیروی استخدام شده در کشورایلات متحده4060ایتالیا79فنلاند40-4540-60اسپانیا65هلند5443پرتغال60بلژیک55انگلستان<50آلمان5558فرانسه6045استرالیا5050منبع: موسسه بین المللی تحقیقات کسب و کارهای خانوادگی
در ایران نیز با اینکه آمار رسمی از سوی مراجع معتبر در زمینه کسب و کارهای خانوادگی منتشر نشده است ولی روند رو به رشد شکل گیری این کسب و کارها کاملاً محسوس و قابل مشاهده می باشد بنابرین لازم است برنامه ریزی های بسیار دقیق و هدفمند در خصوص رشد و توسعه کسب و کاهای خانوادگی در ایران انجام گیرد.
هدف اصلی فرایندهای مدیریت استراتژیک، رساندن شرکت ها اعم از شرکت های خانوادگی به عملکردی است که امکان موفقیت آن ها در محیط رقابتی را فراهم کند (هابرشان30، ویلیامز31، مک میلان32، 2003) متغییر گرایش استراتژیک اثری عمیق بر ابعاد مختلف کسب و کار، کارایی و مزیت رقابتی دارند (ماریون33،2006). از طرفی اهداف کسب و کار نیز به عنوان عنصری استراتژیک، در کسب و کار های خانوادگی برخاسته از گرایشات ارزشی مالکین یا مدیران آن می باشند (پترسون و دیستلبرگ،2011).
در این تحقیق تلاش بر این است که تاثیر دو متغییر- گرایشات ارزشی و استراتژیک- بر رشد کسب و کارهای خانوادگی که در صنعت پوشاک ورزشی فعالیت می کنند، سنجیده شود. از آنجایی که فعالیت های کسب و کار خانوادگی به شدت تحت تاثیر مدیریت ارشد آن می باشد (آلتینداگ و زهیر، 2012)، تحقیق حاضر به مدیریت این شرکت ها کمک خواهد کرد تا تصمیمات استراتژیک خود را در جهت رشد کسب و کار هدایت کنند.

3-1 اهداف تحقیق
1-3-1 هدف اصلی
هدف این تحقیق، بررسی تأثیر گرایشات ارزشی و استراتژیک بر رشد کسب و کار های خانوادگی صنعت پوشاک ورزشی است.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

2-3-1 هدف کاربردی
کمک به مدیران کسب و کارهای خانوادگی در صنعت پوشاک ورزشی در جهت آگاهی از اثرات گرایشات ارزشی و استراتژیک آن ها بر رشد کسب و کارشان، تا بتوانند از مزایای بکارگیری گرایشات استراتژیک (مشتری گرایی، بازار‌گرایی، برند‌گرایی، گرایش به نوآوری، گرایش کارآفرینانه و گرایش به یادگیری) بهره برند و با تعدیل و اصلاح گرایش ارزشی جاری در کسب و کارشان به وسیله ی رسمی تر کردن فعالیت هایشان، گامی در جهت رشد بیشتر کسب و کارشان بردارند.
4-1 سؤالات اصلی و فرعی تحقیق
1-4-1 سؤال اصلی تحقیق
گرایشات ارزشی و استراتژیک چه تأثیری بر رشد کسب و کارهای خانوادگی دارد؟
2-4-1 سؤالات فرعی تحقیق
آیا گرایش ارزشی بر رشد کسب و کارهای خانوادگی تأثیر مثبتی خواهد داشت؟
آیا گرایشات استراتژیک بر رشد کسب و کارهای خانوادگی تأثیر مثبتی خواهد داشت؟
آیا گرایش ارزشی بر رسمی سازی کسب و کارهای خانوادگی تأثیر مثبتی خواهد داشت؟
آیا رسمی سازی بر رشد کسب و کارهای خانوادگی تأثیر مثبتی خواهد داشت؟
5-1 فرضیههای تحقیق
با توجه به سؤالات تحقیق و مدل نظری مورد بررسی، فرضیه‏های تحقیق بدین صورت است:
H1: گرایش ارزشی بر رسمی سازی در کسب و کارهای خانوادگی تأثیر مثبت دارد.
H2: رسمی سازی در کسب و کارهای خانوادگی بر رشد آن‌ها تأثیر مثبت دارد.
H3: گرایش استراتژیک بر رشد کسب و کارهای خانوادگی تأثیر مثبت دارد.
H4: گرایش ارزشی بر رشد کسب و کارهای خانوادگی تأثیر مثبت دارد.
6-1 متغیرهای تحقیق
در یک تحقیق علمی ‏برای پاسخ دادن به سؤالهای تحقیق و یا آزمون فرضیهها، تشخیص متغیرها امری ضروری است (سرمد، بازرگان و حجازی، 1387). در تحقیق حاضر دو نوع متغیر در نظر گرفته شده است:
1-6-1 متغیر برونزا (مستقل)
متغیری که بر روی متغیر دیگر تأثیر دارد، اما خودش تحت تأثیر قرار نمیگیرد (سرمد و دیگران، 1387). براساس این تعریف، گرایش ارزشی و گرایش استراتژیک متغیرهای برونزا هستند.
2-6-1 متغیر درونزا (وابسته)
متغیری که از متغیرهای دیگر تأثیر میپذیرد (سرمد و دیگران، 1387). بنابراین، رسمی سازی و رشد کسب و کار، متغیر درونزا در نظر گرفته می‏شوند.
7-1 روششناسی تحقیق
تحقیق حاضر از نظر نوع هدف، کاربردی بوده و از لحاظ شیوه جمع آوری داده‏ها توصیفی، از نوع پیمایشی می‏باشد. تحقیق توصیفی شامل جمع آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه یا پاسخ به سؤالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مطالعه می‏شود. یک مطالعه توصیفی چگونگی وضع موجود را تعیین و گزارش می‏کند. یک نمونه متعارف تحقیق توصیفی شامل ارزیابی نگرش‏ها یا عقاید نسبت به افراد، سازمان‏ها، رویدادها یا رویه‏ها می‏گردد و به شرایط یا روابط موجود، عقاید متداول، آثار مشهود یا روندهای در حال گسترش توجه دارد (خاکی، 1378).
در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از نمونه ها از روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. در ابتدا با استفاده از داده های جمع آوری شده از بخش اول پرسشنامه به کمک آمار توصیفی، اطلاعات جمعیت شناختی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در بخش آمار استنباطی، داده‏های این تحقیق با مقیاس لیکرت جمع آوری شده و برای سنجش پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. برای تعیین رابطه متغیرها و آزمون فرضیات، از نرم افزارهای SPSS و SMARTPLS2 و برای ارزیابی مدل مفهومی از مدل معادلات ساختاری بهره گرفته شده است.
8-1 قلمرو تحقیق
1-8-1 قلمرو موضوعی تحقیق
قلمرو موضوعی تحقیق حاضر با عنوان “تأثیر گرایشات ارزشی و استراتژیک بر رشد کسب و کار‌های خانوادگی در صنعت پوشاک ورزشی” حوزه بازاریابی استراتژیک، کارآفرینی و کسب و کار‌ خانوادگی می‏باشد.
2-8-1 قلمرو مکانی تحقیق
این تحقیق در سطح شهر تهران انجام شده است و جامعه آماری مورد بررسی، کسب و کار‌های خانوادگی موجود در صنعت پوشاک ورزشی در سطح تهران هستند.
3-8-1 قلمرو زمانی تحقیق
جمع آوری داده‏های این تحقیق از اوایل آذر ماه، سال 1392 تا تابستان سال 1393 انجام شده و کل تحقیق تا زمستان سال 1393 به طول انجامیده است.
9-1 روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه
در این پژوهش از روش نمونه برداری تصادفی از جامعه آماری نمونه برداری می شود و برای تعیین حجم نمونه از جامعه آماری به جدول استاندارد مفروض که توسط (مورگان34،1970) تنظیم و ارائه شده است ارجاع داده شده که حداقل حجم نمونه مناسب برای این تحقیق برابر با 80 نمونه می باشد (سکاران،1381).
10-1 ابزار گردآوری اطلاعات
ابزارهای گوناگونی برای به دست آوردن داده‏ها وجود دارد. هر یک از ابزارها معایب و مزایایی دارند که هنگام استفاده از آنها باید مورد توجه قرار گیرند تا اعتبار پژوهش دچار خدشه نشود و از طرفی نقاط قوت ابزار، تقویت گردد. در این تحقیق، برای گردآوری داده‏ها و اطلاعات میدانی از ابزار پرسشنامه استفاده شده و همچنین جهت تدوین مبانی نظری و ادبیات تحقیق، اطلاعات کتابخانه ای، اینترنت و سایر منابع فارسی و لاتین مورد استفاده قرار گرفته است.
11-1 شرح واژهها و اصطلاحات تحقیق
کسب و کار خانوادگی:
در تمامی تعاریفی که برای کسب و کار خانوادگی بیان شده است، به نوعی خانواده در کنار کسب و کار قرار گرفته است و نقش یا وظایفی که اعضای خانواده در کسب و کار ایفا می کنند، ارائه شده است.
از نظر رزنبلت و اندرسون (1985) هر نوع کسب و کاری که بخش عمده مالکیت یا کنترل آن در اختیار یک خانواده باشد و خانواده به طور کامل و یا پاره وقت، مستقیما در آن درگیر باشد خانوادگی خوانده می شود.
ادوارد هس35(2006) کسب و کارهای خانوادگی را از اهمیت خاصی برخوردار می داند و دلیل آن را دو سنگ بنا “کسب و کار” و “خانواده” می داند که سبب ایجاد هم افزایی در این نوع کسب و کارها شده است، و علاوه بر ایجاد درآمد برای اعضای خانواده، باعث بهبود روابط میان اعضا و کاهش مسائل و مشکلات اجتماعی برای خانواده ها خواهد شد (شاه بابایی 1390).
گرایش ارزشی:
دیسلبرگ و سورنسون (2009) معتقدند که کسب و کار های خانوادگی میتوانند توسط گرایش ارزشیشان سازماندهی شوند و این نکته اهمیت دارد که گرایش ارزشی چه امتیازی را برای اهداف سیستم کسب و کار و اهداف سیستم خانواده در نظر می گیرد. در واقع گرایشهای ارزشی یک نوع شناسی است که تفاوت یک نوع از سیستم کسب و کار خانوادگی، نسبت به دیگری را مشخص می کند
گرایش استراتژیک:
ژو36 و همکاران (2005) معتقدند که توانمندی های سازمانی هر مجموعه ای از گرایشات استراتژیک آن مجموعه قابل شناسایی است. آنها گرایشات استراتژیک را به عنوان فلسفه شرکت جهت چگونگی هدایت کسب و کار از طریق تعدادی ارزش ها و باورهای عمیق که تلاش های شرکت را جهت دستیابی به کارایی برتر سوق می دهد، تعریف میکنند.
رشد کسب و کار:
رشد کسب و کار به معنی افزایش در میزان فروش سال جاری کسب و کار نسبت به سال مالی سال گذشته می باشد (این معیار در تحقیقات محققینی همچون رادرفورد37، بالر38 و مک مولان39(2003) و شواددز40 و همکاران (2001) مورد استفاده قرار گرفته است. معیار افزایش تعداد کارمندان کسب و کار (اتلیو رابنستن،1987) به عنوان معیار رشد مطرح می باشد (شاه بابایی، 1390).
گرایش ارتباط با مشتری:
گرایش ارتباط با مشتری به بازارگرایی بسیار وابسته می باشد. ارتباط با مشتری به عنوان یکی از دارایی های مهم کسب و کار تلقی می شود (جایاچاندران41 و دیگران،2005)، و در قلب استراتژی کسب و کار قرار دارند (سین42 و دیگران،2005). کسب و کاری که به ارتباط با مشتری گرایش دارد دارای ویژگی های زیر است:1) همه ی کارکنان بر این باورند که حفظ مشتری ضروری است 2) اطلاعات مشتری آزادانه به اشتراک گذاشته می شود) مشتریان بر اساس این که چطور انتظار می رود در بلند مدت ایجاد ارزش کنند تقسیم می شوند (دی43،2003)، در نتیجه این نوع کسب و کار ارتباطات مؤثر و سودآوری میان کارمندان و مشتریان ایجاد کرده، توسعه میدهد و حفظ می کند (کاماررو44،2007).
گرایش به نوآوری:
دراکر45(1954) از اولین کسانی بود که اهمیت نواوری را نشان داد و بر غفلت از آن در تحقیقات سازمانی تاکید کرد. بر اساس بسیاری از محققان شرکت باید برای بقا در محیط پر تلاطم نوآورانه عمل کند (جانسون46 و دیگران، 1997) این موضوع با افکار هورلی و هالت47 (1998) همراستا است، که شرکت هایی که از ظرفیت بالاتری برای نوآوری برخوردارند در واکنش به محیط و ایجاد توانایی هایی که منجر به مزیت رقابتی و عملکرد ممتاز می شود موفق تر خواهند بود.
گرایش به بازار:
کوهلی و جاوورسکی (1990) ادعا می کنند که دیدگاه بازارگرایی شامل:
1_ تولید هوشمندی بازار
2- انتشار تسهیم و به اشتراک گذاری این درک در میان بخش ها
3 و پاسخگویی به نیاز مشتریان می باشد.
گرایش به بازار در زنجیره ای که شرکت ها اطلاعاتی که از مشتری، کانالهای توزیع و رقبا جمع آوری می شود را به دست می آورند، به اشتراک می گذارند و به آ‌ن‌ها پاسخ می دهند وجود دارد (لاکانن و دیگران،2011؛ جاهورسکی و کوهلی48 1993؛ کوهلی و جاهورسکی،1990؛ کوهلی و دیگران،1993)
گرایش به برند:
گرایش به برند بر اساس بازارگرایی ایجاد می شود (رید49 و دیگران،2005؛ آرده50،1999). ذهنیت نسبت به برند به عنوان جزعی از استراتژی بازاریابی شرکت گرایش به برند نامیده می شود (آرده،1999؛ وانگ و مریلیس51،2008)، در نتیجه نمایی ظاهری از گرایش به بازار است (آرده، 1999). در واقع شرکت هایی که گرایش به برند دارند ممکن است حتی فرصت هایی که در تضاد با اهداف بلند مدت برند شرکت می باشد را رد کنند.
گرایش به کارآفرینی:
گرایش کارآفرینانه یک برداشت کارآفرینانه از سبک ها، رویه ها و فعالیت های تصمیم گیری را شرح می دهد (ویکلاند و شفرد52، 2005). کسب و کارهای با گرایش کارآفرینانه به صورت خود مختار، سلطه جو در برابر رقابت، پیش فعال، نوآور و متمایل به مخاطره پذیری تعریف می شوند (لامپکین و دس53،1996). در مجموع اینگونه کسب و کارها خوب میدانند چطور بازاریابی کنند و به درک نیاز مشتری، برنامه ریزی بلندمدت و عملکرد بلند مدت توجه خاص دارند (اسمارت و کاننت54، 1994).
گرایش به یادگیری:
گرایش به یادگیری تمایل شرکت به ایجاد و استفاده از انواع دانش را تحت تاثیر قرار میدهد. شرکت هایی که گرایش بیشتری به یادگیری دارند اشتیاق بیشتری دارند که پیش فرض های قدیمی و فلسفه عملیات قدیمی را مورد سوال قرار دهند (سنج55، 1990؛ اسلاتر و نارور56،1995) و کارکنان را تشویق می کنند و یا حتی ملزوم می کنند به این که مرتبا نورم های سازمان که هدایت کننده ی فعالیت های سازمانی و فعالیت های فرایند اطلاعات بازار می باشد را مورد سوال قرار دهند (دی، 1991؛ سینکولا57،1994: سینکولا و دیگران،1997).
رسمی سازی:
لوسیر و سانفیلد58(2004) رسمی سازی را همانند با در کنار هم کار کردن اعضای خانواده و تشکیل انجمن ها و برگزاری جلسات خانوادگی در نظر گرفته اند و بر این باور بودند که سطح بالاتری از رسمی گرایی نتایج بهتری را برای کسب و کار پیش بینی می کند. (پترسون و دیستلبرگ،2001؛ باسکو و پرس رودریگز59،2009؛ دایر و دایر60،2009؛ وارد61،1997)
فصل دوم:
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه
این فصل از 3 بخش تشکیل شده است که بخش اول مبانی نظری تحقیق می‏باشد که در آن ابعاد اصلی چارچوب نظری یعنی عناصر گرایشات ارزشی و استراتژیک، رسمی سازی و رشد کسب و کار تشریح شده است. بخش دوم به مرور پیشینه تحقیق که دربرگیرنده تعدادی از تحقیقات صورت گرفته در ایران و جهان است و نیز مدل مفهومی پژوهش می‏پردازد و بخش سوم یا پیوست بخش دوم، به صنعت پوشاک و معرفی کسب و کارهای خانوادگی حوزه پوشاک ورزشی در ایران و جهان اختصاص یافته است.
1-2 مبانی نظری تحقیق
در این بخش ابتدا به مرور بر تعاریف کسب و کارهای خانوادگی خواهیم پرداخت سپس به تعاریف و ابعاد رشد کسب و کار و به طور خاص کسب و کارهای خانوادگی می پردازیم در ادامه عناصر گرایش ارزشی و ابعاد گرایش استراتژیک را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
1-1-2 کسب و کار
نویسندگان مختلف تعاریف متفاوتی از کسب و کار دارند. در واژه نامه ی آکسفورد، کسب و کار به معنی خرید و فروش و تجارت آمده است. در واژه نامه ی لانگ من کسب و کار به فعالیت پول در آوردن و تجارتی که از پول حاصل شود، گفته می شود.
به زبان ساده کسب و کار عبارت است از حالتی از مشغولیت و به طور عام، شامل فعالیت هایی است که تولید و خرید کالاها و خدمات با هدف فروش آنها را به منظور کسب سود در بر می گیرد. پترسن و بلومن62 بر این باورند که هر تبادلی که در آن خرید و فروش صورت می گیرد، کسب و کار نیست بکه کسب و کار هر نوع تبادل تکراری و تجدید شونده ی خرید و فروش است.
پروفسور اون، کسب و کار را یک نوع کاسبی می داند که طی آن کالاها یا خدمات برای فروش در بازار تولید و توزیع می شوند (شاه بابایی،1390؛ به نقل از دان من و بارت63، 2004) بنابرین با توجه به تعاریف یادشده می توان دریافت که کسب و کار با خرید و فروش کالاها، تولید کالاها یا عرضه خدمات به منظور به دست آوردن سود، سر و کار دارد. با توجه به تعاریف یاد شده، ویژگی های کسب و کار عبارتند از:
فروش یا انتقال کالاها و خدمات برای کسب ارزش
معامله کالاها و خدمات
تکرار معاملات
انگیزه سود (مهمترین و قدرتمندترین محرک اداره امور کسب و کار)
فعالیت توأم با ریسک کسب و کار همیشه بر آینده متمرکز است و عدم اطمینان، ویژگی آینده است. از این رو همواره کسب و کار توأم با ریسک است (دان من و بارت، 2004).
2-1-2 کسب و کار خانوادگی
خانواده و کسب و کار به عنوان دو زیر سیستم از یک ابر سیستم به نام جامعه و اجتماع هستند که در اثر ارتباطات و تأثیرات متقابلی که بر روی یکدیگر می گذارند تشکیل یک نظام کلی تر به نام کسب و کار خانوادگی را می دهند. اگر پویایی و تحرکات خانواده و کسب و کار به طور واضح و آشکار با یکدیگر تعامل و ارتباط داشته باشند میان این دو نوعی تلفیق و ترکیب به وجود می آید که از دید محققان باعث پیدایش یک نظام نوین و منحصر به فرد به نام کسب و کار خانوادگی می شود (دانمن و بارت، 2004) چشم انداز اقتصادی اکثر کشورها تحت سلطه ی شرکت های تجاری خانوادگی باقی می ماند، بنابرین تعجبی ندارد که جوامع دانشگاهی و علمی آغاز به شناسایی و تشخیص اهمیت مطالعات در زمینه شرکت های خانوادگی کرده اند. کسب و کار های خانوادگی به عنوان یکی از مهمترین عوامل ایجاد ثروت و استخدام نیروی کار در تمام کشورهای جهان و نقش عمده ای در رشد و توسعه اقتصادی بسیاری از کشورهای جهان دارا هستند. به طوری که سهم شرکت های خانوادگی از کل شرکت های موجود در اروپا حدود 60 تا 93 درصد در ایالات متحده حدود 95 درصد و در آمریکای مرکزی و جنوبی حدود 65 درصد می باشد. علاوه بر آن معادل 40 تا 60 درصد از تولید ناخالص ملی کشور آمریکا متعلق به این گونه کسب و کارها می باشد (استراچان و همکاران64، 2003).
طبق تعریف جامعی که هندلر از کسب و کار خانوادگی ارائه داده است، کسب و کار خانوادگی به مثابه سازمانی است که اصلی ترین تصمیمات قرارداد که این اعضا در مالکیت و یا مدیریت آن سازمان نقش اصلی را بر عهده دارند (آدندورف65، 2008).
در تعریف یک کسب و کار خانوادگی سه عامل مهم خانواده، مالکیت و مدیریت مطرح می باشند. آنچه که از یافته های تحقیقات بر می آید این است که همگرایی عامل خانواده و تنها یکی از دو عامل مالکیت و مدیریت (خانواده و مالکیت یک کسب وکار، یا خانواده و مدیریت یک کسب و کار) می تواند به تعریف یک کسب و کار خانوادگی بسنده کند. (دان من و بارت، 2004).


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید